Algemene Voorwaarden Bedrijven 2019

 

Artikel 1. Definitie

*Feather-Light Body&Mind: gevestigd te Rijswijk, kvk 75196913
*dienstverlening: (stoel)massages.
*de werkgever: de wederpartij van Feather-Light Body & Mind
*de werknemer: een personeelslid van de werkgever.
*een opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend door Feather-Light Body & Mind in het kader van het welzijn van de werknemer en de werkgever.
*een contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door de werkgever, diensten worden verleend door Feather-Light Body & Mind in het kader van het welzijn van de werknemer en de werkgever.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid
a. Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen Feather-Light Body & Mind enerzijds en de werkgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
b. Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat werkgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de werkgever.
c. Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
d. Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien Feather-Light Body & Mind aan de werkgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

 

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden
a. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Feather-Light Body & Mind is bevestigd.
b. Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
c. Wanneer door Feather-Light Body & Mind gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van Feather-Light Body & Mind op directe en strikte naleving
van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien Feather-Light Body & Mind één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken werkgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

 

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract
a. Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door Feather-Light Body & Mind zijn bevestigd.
b. Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.
c. Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt Feather-Light Body & Mind zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Feather-Light Body & Mind zal de werkgever tijdig voor het verstrijken van een vol
contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. De werkgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Feather-Light Body & Mind binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.
d. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Feather-Light Body & Mind om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. Feather-Light Body & Mind is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen
voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan de werkgever door te berekenen.


Artikel 5. Duur van een opdracht of contract
a. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.
b. Na ommekomst van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 25% van de contractduur voor het einde van de contractperiode bij
aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.
c. Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal Feather-Light Body & Mind de werkgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de
betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. De werkgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij hij Feather-Light Body & Mind binnen 10 werkdagen na de kennisgeving van het tegendeel heeft bericht.


Artikel 6. Omvang van de dienstverlening
a. De dienstverlening die Feather-Light Body & Mind aan de werkgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door Feather-Light Body & Mind te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks
uitdrukkelijk is overeengekomen.
b. In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal                         Feather-Light Body & Mind dit de werkgever tijdig laten weten en zoeken naar een gepast alternatief.


Artikel 7. Niet verschijnen van de werknemer

a. Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal Feather-Light Body & Mind haar diensten verlenen volgens een voor Feather-Light Body & Mind gangbaar behandelschema. Voor de hantering van het bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval;
verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer voor risico van de werkgever
zoals omschreven in artikel 8c.


Artikel 8. Annulering
a. Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.
b. Annulering van afspraken betreffende meer dan 1 werknemer of betreffende een project dient uiterlijk 7 kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen.
Daarbij wordt door Feather-Light Body & Mind 10 procent van de overeengekomen vergoeding bij de werkgever in rekening gebracht.
c. Indien annulering niet of te laat geschiedt, is Feather-Light Body & Mind gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.


Artikel 9. Verantwoordelijkheden werkgever
a. De werkgever zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens
het uitvoeren van door Feather-Light Body & Mind aangeboden diensten.

b. Het door de werkgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor Feather-Light Body & Mind inzake het assisteren bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de werknemers. Deze contactpersoon zal tevens zorg dragen voor het melden
van veranderingen in het behandelschema.


Artikel 10. Tarieven
a. De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat Feather-Light Body & Mind met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of
voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.
b. Feather-Light Body & Mind behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.


Artikel 11. Geheimhouding
a. Feather-Light Body & Mind zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.
b. Feather-Light Body & Mind zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11a opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.


Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht
a. Feather-Light Body & Mind zal van de betrokken werknemers van de werkgever een dossier bijhouden.
b. Naast Feather-Light & Body Mind heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. De werkgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien hij een bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de
werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

 

Artikel 13. Facturering en betaling
a. Tenzij anders overeengekomen dient de werkgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan Feather-Light Body & Mind te betalen.
b. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de werkgever in verzuim. De verplichting van Feather-Light Body & Mind tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl de werkgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.
c. Alle buitenrechtelijke incassokosten komen voor de rekening van de werkgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.
d. Voor het geval naar het oordeel van Feather-Light Body & Mind de financiële positie van de werkgever risico s met zich brengt,                                 is Feather-Light Body & Mind gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.


Artikel 14. Aansprakelijkheid
a. De aansprakelijkheid van Feather-Light Body & Mind voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal 1.000.000,00 per gebeurtenis. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Feather-Light Body & Mind beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door assuradeuren van Feather-Light Body & Mind wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Feather-Light Body & Mind ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.
b. De werkgever vrijwaart Feather-Light Body & Mind voor aanspraken van derden, waaronder begrepen de werknemers van de werkgever.
c. Feather-Light Body & Mind is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Feather-Light Body & Mind kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding
a. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:
  *de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij       aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn
  *Ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die         duiden op beëindiging of staking van de onderneming

  *de werkgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren
b. Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is ingeval van
tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige
overeenkomsten de werkgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgende
contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief.
c. Feather-Light Body & Mind is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit als gevolg van wettelijke
regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht.

 

Algemene Voorwaarden Bedrijven.